Nasza grupa
About us Contact us Forum Sign In Register PL EN
Gdańsk / Commercial / Sales
437.00 m2
Gdańsk
Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 387 o powierzchni 0,1432 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 437,11 m 2 przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północw Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00000248/3 oraz ruchomości zlokalizowane na nieruchomości.


Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze likwidatora przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).


Cena wywoławcza: 3.690.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.


Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 października 2021 roku, w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).


Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 370.000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy :DWS Wybrzeże Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Na Zboczu 75, 80-110 GdańskBNP Paribas Bank Polska S.A.

41 1750 0012 0000 0000 2372 5177najpóźniej do dnia 26 października 2021 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 26 października 2021 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 r., w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa o godz.11.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez likwidatora DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osobę upoważnioną w obecności oferentów.


Pełna treść regulaminu przetargu, zawierająca między innymi szczegółowe wymogi formalne, które musi spełniać oferta, zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl , w zakładce licytacje oraz dostępna w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55).


Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Contact

Izabela Kulesza
Pani
Date: 2021-09-15
3 690 000 EUR
8 443 EUR / m2

Contact with
the owner

Izabela Kulesza
Pani
730 65 47 57
*While calling, inform that you found this offer on PolishProperty.eu
Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka