Nasza grupa
About us Contact us Forum Sign In Register PL EN

PolishProperty.eu
Ogólne Warunki Świadczenia Usług

§ 1
Postanowienia Ogólne

 • Niniejsze Ogólne Warunki określają zasady świadczenia przez Właściciela usług w zakresie Serwisu PolishProperty.eu na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości oraz innych usług, które mogą być przedmiotem obrotu w Serwisie PolishProperty.eu.
 • Osoby akceptujące Ogólne Warunki zapewniają, iż są należycie umocowane do zawarcia w imieniu i na rzecz Partnerów umowy na świadczenie usług przez Właściciela w zakresie Serwisu PolishProperty.eu.

§ 2
Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach wyrażenia oznaczają odpowiednio:

 • Serwis PolishProperty.eu – internetowy serwis ogłoszeniowy działający w domenie PolishProperty.eu, którego administratorem jest Właściciel, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz innych ogłoszeń związanych z rynkiem nieruchomości.
 • Właściciel - Romuald Margol prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PolishProperty.eu Margol Romuald z siedzibą we Wrocławiu, 50-113 Wrocław, przy ul. Odrzańskiej 15/1b, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 887-100-07-86, REGON 890258172
 • Ogłoszenie - informacja o zamiarze sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości bądź o treści dotyczącej innych towarów i usług związanych z rynkiem nieruchomości. Ogłoszenie może być udostępniane użytkownikom internetu w formie elektronicznej w ramach strony internetowej Serwisu PolishProperty.eu na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach.
 • Partner - przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro obrotu nieruchomościami) bądź przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy i sprzedaży lub wynajmu nowych nieruchomości (deweloper), którzy przystąpili do korzystania z Serwisu PolishProperty.eu na podstawie Ogólnych Warunków.
 • Konto Partnera - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony przez Właściciela na rzecz Partnera w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu PolishProperty.eu oraz gromadzenia w tym celu niezbędnych informacji. Dostęp do Konta przez Partnera zapewniony jest po przez unikalną nazwę (login) i hasło.
 • Cennik – wykaz opłat pobieranych przez Właściciela z tytułu usług świadczonych w ramach Serwisu PolishProperty.eu, będący załącznikiem do Ogólnych Warunków i stanowiący ich integralną część, dostępny na stronie internetowej Serwisu PolishProperty.eu.
 • Ogólne Warunki - niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług dla biur obrotu nieruchomościami.
 • Okres rozliczeniowy - powtarzalny 30-dniowy okres świadczenia usług przez Właściciela, za który wystawiana jest faktura VAT, z tytułu opłat abonamentowych i opłat za wybrane przez Partnera formy prezentowania (promocji) Ogłoszeń lub skorzystanie przez Partnera z innych usług świadczonych przez Właściciela w ramach Serwisu PolishProperty.eu.
 • Pierwszy okres rozliczeniowy – pierwszy okres świadczenia usług przez Właściciela, za który wystawiana jest faktura VAT, z tytułu pomniejszonej stosunkowo do liczby dni opłaty abonamentowej i opłat za wybrane przez Partnera formy prezentowania (promocji) Ogłoszeń lub skorzystanie przez Partnera z innych usług świadczonych przez Właściciela w ramach Serwisu PolishProperty.eu, liczony od dnia kliknięcia w link aktywacyjny w rozumieniu § 4 ust. 1d (aktywacji Konta Partnera) do ostatniego dnia miesiąca.

§ 3
Ogólne zasady korzystania z Serwisu PolishProperty.eu

 • Usługa świadczona w ramach Serwisu PolishProperty.eu polega na zapewnieniu Partnerom możliwości odpłatnego, czasowego przechowywania Ogłoszeń na serwerze oraz ich publikowanie na stronie Serwisu PolishProperty.eu.
 • Partner ma możliwość zamieszczenia w ramach Ogłoszenia zdjęć dotyczących przedmiotu Ogłoszenia za pomocą dostępnego formularza. W Ogłoszeniach sprzedaży lub wynajmu nieruchomości nie jest dopuszczalne zamieszczanie zdjęć innych niż zdjęcia nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, w szczególności takich, których celem jest promocja firmy, marki, logo Partnera lub podmiotu trzeciego. Partner zamieszczając zdjęcie oświadcza, że jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w celu publikacji go w Serwisie PolishProperty.eu na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach.
 • Treść Ogłoszenia nie może naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz postanowień Ogólnych Warunków. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących wizerunkowi Serwisu PolishProperty.eu lub wprowadzających w błąd (w tym niezgodnych z typem Ogłoszenia).
 • Partner powinien podać w treści Ogłoszenia swoje dane teleadresowe. Dane teleadresowe podane w treści Ogłoszenia powinny być tożsame z danymi zawartymi w ustawieniach Konta Partnera.
 • Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego Ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń. Jedno Ogłoszenie nie może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości.
 • Partner wyraża zgodę na posługiwanie się przez Właściciela Ogłoszeniem lub poszczególnymi elementami Ogłoszenia (m.in. zdjęciami zawartymi w Ogłoszeniu), również po zakończeniu emisji Ogłoszenia, na stronach internetowych i w materiałach reklamowych Serwisu PolishProperty.eu oraz w innych serwisach, o których mowa na stronach Serwisu PolishProperty.eu. W przypadku publikacji poszczególnych elementów Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Partnera, może natomiast zostać wskazany sposób zapoznania się z Ogłoszeniem.
 • Korzystanie z Serwisu PolishProperty.eu jest płatne. Wysokość opłat abonamentowych i innych opłat za wybrane przez Partnera formy prezentowania (promocji) Ogłoszeń lub skorzystanie przez Partnera z innych usług świadczonych przez Właściciela w Serwisie PolishProperty.eu określa każdorazowo Cennik.
 • Regulowanie opłat za korzystanie z Serwisu PolishProperty.eu odbywa się przelewem, kartą płatniczą lub innymi udostępnionymi w ramach Serwisu PolishProperty.eu metodami. Możliwe jest aktywowanie części Usług po wysłaniu przez Partnera SMS na wskazany w Serwisie PolishProperty.eu numer. Koszt nadania SMS jest określony w Cenniku.
 • Dla emisji Ogłoszenia niezbędne jest poprawne wypełnienie elektronicznego formularza dodawania Ogłoszenia, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w formularzu.
 • Właściciel rozpoczyna automatyczną emisję Ogłoszenia nie później niż w ciągu 24 godzin od wypełnienia formularza, o którym mowa w punkcie § 3.9.
 • Ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zawierające zdjęcie może zostać za dodatkową opłatą zamieszczone na stronie głównej Serwisu PolishProperty.eu. Opcja promocji Ogłoszenia na stronie głównej jest dostępna jedynie dla Ogłoszeń zawierających zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane w ten sposób nawet jeżeli zostanie wybrana i opłacona taka usługa. Wybór ogłoszeń wyświetlanych w danej chwili na stronie głównej odbywa się w drodze losowania. Każde Ogłoszenie może zostać wylosowane wielokrotnie. Pierwszeństwo mają te, które wylosowywano najrzadziej.
 • W Serwisie PolishProperty.eu istnieje możliwość odpłatnego wyróżniania Ogłoszenia na listach wyników wyszukiwania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
 • Właściciel oferuje również inne usługi, za które zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat. Wysokość opłat określa każdorazowo Cennik bądź odrębna umowa.
 • Partner zamieszczający Ogłoszenia może wybrać jako jedną z formy promocji publikację Ogłoszenia w serwisach partnerskich wskazanych przez Serwis PolishProperty.eu.
 • Ogłoszenia zamieszczone do publikacji przez Partnera ukażą się wyłącznie w serwisach partnerskich wskazanych przez Serwis PolishProperty.eu na stronach Serwisu jako przeznaczonych do publikacji Ogłoszeń. Ogłoszenia publikowane w serwisach partnerskich, o których mowa powyżej, będą publikowane przez czas określony w Cenniku.
 • Czas oczekiwania na publikację ogłoszenia w portalach zagranicznych, o których mowa w punkcie 14 nie jest zależny od Polishproperty.eu. Ogłoszenie jest tłumaczone i wysyłane w terminie do 72 godzin od momentu jego publikacji w serwisie Polishproperty.eu. Oczekiwanie na moderację jest zależne od każdego z portali z osobna.

§ 4
Zasady uczestnictwa

 • Uczestnictwo w Serwisie PolishProperty.eu wymaga spełnienia przez Partnera następujących warunków łącznie:
  • poprawna rejestracja Konta na stronach internetowych Serwisu PolishProperty.eu,
  • akceptacja treści Ogólnych Warunków,
  • pozytywny wynik weryfikacji danych Partnera przez Właściciela,
  • kliknięcie w link aktywacyjny w ciągu 90 dni od daty otrzymania maila aktywacyjnego.
 • Z chwilą akceptacji Ogólnych Warunków przez Partnera bądź podmiot działający w jego imieniu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Właścicielem, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu PolishProperty.eu, na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
 • Przez okres od pozytywnej weryfikacji Partnera przez Właściciela Partnerowi nie jest naliczana opłata abonamentowa. Niewywiązanie się Partnera z obowiązku kliknięcia w link aktywacyjny powoduje zaprzestanie przez Właściciela świadczenia usług w ramach Serwisu PolishProperty.eu na rzecz Partnera.
 • Właściciel może przyznać Partnerowi bezpłatny dostęp do Konta (dalej zwanym „Okresem testowym”). Warunki świadczenia usług w ramach Serwisu PolishProperty.eu przez Okres testowy są ustalane i negocjowane indywidualnie z Partnerem.
 • PolishProperty.eu może uzależnić dalsze świadczenie usług od przesłania przez Partnera na adres siedziby lub adres mailowy Właściciela dokumentów lub ich zeskanowanych obrazów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Partnera w ustawieniach Konta Partnera.
 • Partner może rejestrować więcej niż jedno Konto wyłącznie za zgodą Właściciela.
 • Partner jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Partnera.
 • Niedopuszczalne są działania Partnera mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu PolishProperty.eu.

§ 5
Opłaty

 • Z tytułu korzystania z Serwisu PolishProperty.eu, Właściciel pobiera od Partnera wynagrodzenie w postaci opłaty abonamentowej.
 • Opłata abonamentowa za korzystanie z Serwisu PolishProperty.eu naliczana jest po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego, w tym po zakończeniu Pierwszego Okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie ma ryczałtowy charakter i obliczane jest każdorazowo na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków oraz Cennika będącego załącznikiem do Ogólnych Warunków i dostępnego na stronie internetowej Serwisu PolishProperty.eu.
 • Na wysokość wynagrodzenia należnego Właścicielowi, wpływa wysokość opłaty abonamentowej oraz wybrana przez Partnera forma prezentowania (promocji) Ogłoszeń lub skorzystanie przez Partnera z innych towarów i usług świadczonych przez Właściciela w Serwisie PolishProperty.eu. Rodzaje dostępnych form prezentowania (promocji) ogłoszeń, a także towarów i usług świadczonych przez Właściciela w Serwisie PolishProperty.eu wskazane są w Cenniku.
 • Serwis PolishProperty.eu w ramach organizowanych akcji promocyjnych może oferować usługi w czasie trwania takich akcji w korzystniejszej dla Partnera cenie niż wskazane w Cenniku, co nie będzie stanowić zmiany Ogólnych Warunków.
 • Pierwszą opłatę abonamentową nalicza się stosunkowo od Pierwszego Okresu rozliczeniowego następującego po aktywacji Konta Partnera w rozumieniu § 4 ust. 1d Ogólnych Warunków lub po zakończeniu Okresu testowego. Każdą kolejną opłatę abonamentową nalicza się od Okresu Rozliczeniowego.
 • Do kwot wynagrodzenia Właściciel dolicza należną stawkę podatku od towarów i usług.
 • Wynagrodzenie na rzecz Właściciela za usługi świadczone w Serwisie PolishProperty.eu płatne jest w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności Właściciel ma prawo wstrzymać wykonywanie usług w Serwisie PolishProperty.eu ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności składania Partnerowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 • Właściciel z tytułu usług świadczonych w Serwisie PolishProperty.eu wystawia faktury VAT. Możliwe jest udostępnienie faktury w formie elektronicznej. Akceptacja Ogólnych Warunków oraz zaznaczenie opcji o wyrażeniu zgody na wystawianie faktur drogą elektroniczną stanowi zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej.
 • § 6
  Zasady publikacji Ogłoszeń z wykorzystaniem zewnętrznych programów do eksportu danych

  • Partnerzy zamieszczający Ogłoszenia w Serwisie PolishProperty.eu za pośrednictwem tzw. eksportów danych, czyli wysyłający treść ogłoszeń przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania, zobowiązani są do:
   • zamieszczania Ogłoszeń aktualnych, to znaczy dotyczących nieruchomości pozostających w obrocie;
   • aktualizowania Ogłoszeń na bieżąco, to znaczy niezwłocznego usuwania z Serwisu Ogłoszeń nieaktualnych (nieruchomości sprzedane czy wynajęte);
   • zamieszczania Ogłoszeń, do których Partner posiada prawa autorskie do zdjęć, filmów i treści lub został upoważniony do ich wykorzystania;
   • zamieszczania Ogłoszeń, dla których Partner posiada prawo lub upoważnienia do sprzedaży nieruchomości;
   • eksportu Ogłoszeń przy wykorzystaniu tzw. eksportu różnicowego - eksportu tylko takich ofert, których treść uległa zmianie.
  • Serwis PolishProperty.eu ma prawo odmówić przyjmowania ofert pochodzących z eksportu, jeżeli:
   • Partner wysyła Ogłoszenia przy użyciu tzw. eksportu całościowego, tzn. Partner przesyła Ogłoszenia, których treść nie została zmieniona. W takim przypadku Partner zostanie wcześniej poinformowany o naruszeniu postanowień niniejszych Ogólnych Warunków. Jeśli w dalszym ciągu Partner będzie wysyłał Ogłoszenia w podobny sposób, przyjmowanie takich Ogłoszeń zostanie zablokowane, a data zamieszczenia wszystkich Ogłoszeń Partnera może zostać cofnięta o 60 dni. Przyjęcie eksportu danych może zostać odblokowane na wniosek Partnera, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty ostatniego eksportu naruszającego postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków. W takim przypadku Partner jest zobowiązany do kontaktu z Serwisem i przekazania mu wniosku o odblokowanie przyjmowania eksportu ogłoszeń;
   • zachodzi przypuszczenie, że Partner nie jest posiada praw autorskich do zdjęć, filmów i treści użytych w Ogłoszeniach lub nie został zobowiązany do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami opisanymi w Ogłoszeniach;
   • Partner narusza elementarne zasady i dobre obyczaje obowiązujące w obrocie.

  § 7
  Odpowiedzialność i ochrona danych

  • Partner jest odpowiedzialny za to, aby zamieszczane przez niego Ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz postanowień Ogólnych Warunków. Partner jest odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
  • Właściciel nie odpowiada za opóźnienia zawinione przez niezależnych operatorów oraz inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela.
  • Zakres odpowiedzialności Właściciela z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Partnera.
  • Właściciel nie odpowiada za treść zamieszczanych Ogłoszeń, za zachowania Partnerów oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych Ogłoszeń. Właściciel ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące wizerunkowi Serwisu PolishProperty.eu, wprowadzające w błąd lub zawiera inne treści niezgodne z Ogólnymi Warunkami.
  • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
  • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Partnerów, a także zdolność do realizacji transakcji.
  • Właściciel nie odpowiada za:
   • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
   • realizację obowiązków Partnerów wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
   • działanie siły wyżej,
   • działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków i innych instytucji lub urządzeń od Właściciela niezależnych,
   • przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
   • składane przez Partnera oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania wykorzystywanego do eksportu Ogłoszeń do Serwisu PolishProperty.eu oraz treść i kompletność danych wprowadzonych do Serwisu PolishProperty.eu za pośrednictwem takiego oprogramowania.
  • Właściciel nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu PolishProperty.eu lub serwisów partnerskich spowodowanego nietypową konfiguracją sprzętu Partnera.
  • Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu PolishProperty.eu. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu PolishProperty.eu
  • Właściciel chroni dane Partnerów zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną pod adresem http://polishproperty.eu/politykaprywatnosci

  § 8
  Rozwiązanie umowy

  • Partner może w każdym czasie rozwiązać umowę z Właścicielem (dotyczącą określonego Konta) w formie pisemnej obejmującej oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej. Okres wypowiedzenia wynosi 1 (jeden) miesiąc i liczony jest od następnego dnia po wystawieniu faktury VAT za okres rozliczeniowy, w którym zostało doręczone wypowiedzenie.
  • Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Partnerem, który narusza postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków.
  • Jeżeli umowa z Partnerem została rozwiązana na podstawie decyzji Właściciela, Partner nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie PolishProperty.eu bez uprzedniej zgody Właściciela.

  § 9
  Postępowanie reklamacyjne

  • Partner ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Właściciela usług w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji Ogłoszenia.
  • Reklamacje będą zgłaszane Właścicielowi za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://PolishProperty.eu/kontakt lub pisemnie na adres siedziby Właściciela.
  • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty ich doręczenia.

  § 10
  Postanowienia końcowe

  • Ogólne Warunki dostępne są w Serwisie PolishProperty.eu na stronie http://polishproperty.eu/owk Na żądanie Partnera Ogólne Warunki mogą zostać przesyłane pocztą elektroniczną.
  • Ogólne Warunki mogą zostać zmienione przez Właściciela. O zmianach i o terminach ich obowiązywania Właściciel poinformuje na stronie internetowej oraz drogą elektroniczną.
  • Zmiany Ogólnych Warunków wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej oraz poinformowania drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że zmiany Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż od początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Partner, który nie akceptuje zmiany może rozwiązać umowę przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli Partner nie złoży oświadczenia o rozwiązaniu umowy, uznaje się, że akceptuje zmiany Ogólnych Warunków (w tym Cennika).

  Cennik usług

  • Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za korzystanie z serwisu PolishProperty.eu jest stała i wynosi 49 zł netto. Partnerzy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej są uprawnieni do prezentowania nieograniczonej ilości ogłoszeń Standard w Serwisie PolishProperty.eu oraz dodatkowo otrzymują 70 punktów promocyjnych miesięcznie.
  • Ogłoszenia można umieszczać w 4 kategoriach: Standard, Premium, Premium+ i Elite. Partner może rozszerzyć kategorię Standard do wyższych kategorii: Premium, Premium +, Elite po dokonaniu stosownej opłaty wskazanej poniżej dla każdego Ogłoszenia z osobna.
  • Każda kategoria uprawnia Partnerów do otrzymania następujących korzyści:

   Korzyści

   Standard

   Premium

   Premium +

   Elite

   Czas wyświetlania w serwisie

   30 dni

   30 dni

   30 dni

   40 dni

   Liczba zdjęć nieruchomości

   4

   10

   16

   16

   Miejsce na liście wyszukiwania

   wg daty dodania

   przed standard

   przed standard

   sama góra

   Wyróżnienie

   nie

   niebieskim

   niebieskim

   złotym

   Tłumaczenie ogłoszenia

   nie

   nie

   tak *

   tak *

   Promocja na stronie głównej

   nie

   nie

   tak

   tak

   Promocja na portalach zagranicznych

   nie

   nie

   tak

   tak

   Promocja w Newsletterze

   nie

   nie

   nie

   tak

   Koszt pojedynczego ogłoszenia

   -

   5 zł = 5 pkt.

   20 zł = 20 pkt.

   35 zł = 35 pkt.

   Koszt pojedynczego ogłoszenia SMS

   -

   5 PLN

   SMS 6.15 PLN
   (z VAT)

   20 PLN

   SMS 23.37 PLN
   (z VAT)

   Płatność SMS

   niedostępna

   * Ogłoszenia są tłumaczone na język angielski do długości nieprzekraczającej 1800 znaków ze spacjami. Powyżej tego limitu Ogłoszenia zostaną stosownie skrócone po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Partnera.
   ** Ogłoszenia zostaną zamieszczone na angielskiej wersji Serwisu PolishProperty.eu, gdy Partner doda własne tłumaczenie lub zleci Serwisowi jego wykonanie. Dodatkowo Partner może zlecić tłumaczenie w Panelu Użytkownika po opłaceniu Ogłoszenia.
   *** Ogłoszenie Premium+ i Elite pokażemy na zagranicznych portalach partnerskich, których lista dostępna jest pod adresem http://polishproperty.eu/oferta/oferta-dla-biur-nieruchomosci
  • Zamieszczenie Ogłoszenia w wybranej kategorii może zostać opłacone przelewem, kartą płatniczą, SMS-em lub promocyjnymi punktami według zestawienia zawartego w niniejszym Cenniku.
  • Ogłoszenia mogą być dodatkowo promowane w następujący sposób:
   1 podbicie 1 zł lub 1 punkt
   Tłumaczenie Ogłoszenia 10 zł lub 10 punktów
  • Cennik obowiązuje od 01.07.2013 roku.

  Szczegółowe informacje: http://polishproperty.eu/cennik

Dotpay

Dotacje na innowacje
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł: Optymalizacja współpracy pomiędzy POLISHPROPERTY.EU MARGOL ROMUALD a Partnerami biznesowymi w efekcie wdrożenia systemu B2B w ramach którego działać będzie aplikacja online dostępna na urządzenia mobilne. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka